Ugovor O Prodaji Na Daljinu - KOOZMETIK

Besplatna dostava na teritoriji Republike Srbije za sve porudžbine iznad 2000 rsd.

Ugovor O Prodaji Na Daljinu

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU
Zaključen dana __________ godine u Beogradu između:
1. KOOZMETIK d.o.o. iz Beograda, ul. Žorža Klemansoa 14,, matični broj: 21099376, PIB: 108951092 koga zastupa direktor Jovana Antić (dalje: Prodavac) i
2. _______________ iz _______________, ul. _______________, br. _____, JMBG: _______________ (dalje: Kupac).
Predmet ugovora
Član 1
Ovim ugovorom Prodavac prodaje, a Kupac kupuje _______________ (dalje: roba).
Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se Kupac obavezuje da za to isplati cenu i preuzme robu.
Ovaj ugovor zaključen je kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (dalje: Zakon) jer je zaključen posredstvom internet prodavnice koja se nalazi na internet sajtu www.koozmetik.rs, kao sredstva komunikacija.
Pretpostavke za zaključenje ugovora
Član 2
Kupac zaključenjem ovog ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja na srpskom jeziku i jeziku i pismu obavestio o:
1) osnovnim obeležjima robe;
2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, kao i adresi na kojoj posluje i adresi, na koju Kupac može da izjavi reklamaciju;
3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, odnosno prodajnoj ceni koja obuhvata ukupne troškove za obračunski period kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti Kupcu na teret;
4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;
5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;
6) načinu izjavljivanja reklamacije Prodavcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja Prodavca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca po osnovu saobraznosti;
7) uslovima, vremenskom roku i postupku za ostvarivanje prava na odustanak od ugovora u skladu sa Zakonom;
8) obavezi da plati trgovcu razumne troškove zbog odustanka u skladu sa zakonom, ako Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora nakon što je podneo zahtev za raskid;
9) o podatku da Kupac ne može da koristi pravo na odustanak ili okolnostima pod kojima Kupac gubi pravo na odustanak od ugovora;
10) postojanju ugovornog odnosa između Prodavca i kurirskog operatora preko koga Kupac može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku Prodavca.

Pravo na jednostrani raskid ugovora
Član 3
Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora, bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu Kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.
Ugovarači saglasno konstatuju da je Prodavac predao Kupcu obrazac za jednostrani raskid ugovora, kao i da je Kupac upoznat sa obavezom da izjavu o raskidu ugovora dâ u pisanom obliku, pri čemu obrazac sadrži:
– naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora;
– način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaju novca;
– obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora.

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da primljenu robu pošalje nazad Prodavcu u roku od 14 dana od dana saopštenja izjave o otkazu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja.

Prodavac je dužan da Kupcu vrati primljeni novac bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.

Izuzeci od prava na raskid ugovora
Član 4
Izuzetno od odredbe člana 3. ovog ugovora, Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u sledećim slučajevima:
1) isporuke robe čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;
3) isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
4) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
6) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom.

Obaveza isporuke robe
Član 5
Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 3 radna dana od dana zaključenja ovog ugovora.

Isporuka robe izvršiće se na sledeći način: Nakon što ste završili proces poručivanja klikom na dugme “Završite kupovinu”, na svoju e-mail adresu, koju ste prijavili prilikom popunjavanja podataka, automatski ćete dobiti potvrdni mail o uspešnoj kupovini. Time je Vaša porudžbina ušla u proces obrade i slanja i isporuku možete očekivati u roku od 3 radna dana.Samo u slučaju nejasnoća ili bilo kakvih problema vezanih za Vašu porudžbinu, kontaktiraće Vas naša služba podrške. Kuriri pošiljke donose na adresu za isporuku u periodu od 8-19 h. Molimo Vas da u tom periodu obezbedite da na adresi bude osoba koja može preuzeti pošiljku.

Troškove isporuke snosi Kupac.
Isporuka će biti izvršena Kupcu preko kurirske službe YU-PD Express doo.

Saobraznost robe i nedostaci
Član 6
Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.
Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.
Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.
U slučaju postojanja nedostataka za koje Prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona, osim ako je, u skladu sa tim zakonom, ugovoreno drugačije.
Isplata cene
Član 7
Kupac se obavezuje da za robu koje je predmet ovog ugovora isplati Prodavcu iznos od __________ dinara, na račun broj: 170-30024152000-51 avansno ili plaćanjem pouzećem (direktno plaćanje kuriru na adresi isporuke).
Propuštanje preuzimanja robe
Član 8
Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.
Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su: troškovi čuvanja, prepakivanja, vraćanja robe i slično.
Vansudsko rešavanje sporova
Član 9
U slučaju spora, ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.
Broj primeraka ugovora
Član 10
Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija, i to: www.koozmetik.rs u jednom originalnom primerku na osnovu koga je napravljeno 2 kopije, od kojih jedna za Kupca, a ostale za Prodavca.

PRODAVAC KUPAC
_______________ _______________

Loading...